Sfinks

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Delegatur Krajowych Biur Wyborczych firma KOM‐PRO przygotowała system informatyczny SFINKS usprawniający pracę w zakresie wykonywania zadań związanych z badaniem sprawozdań finansowych komitetów wyborczych samorządowych.

Główny celem tej aplikacji jest wsparcie w zakresie:

 • Ewidencjonowanie komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego i sposobu wykonania tego obowiązku.
 • Weryfikacja złożonych sprawozdań i wniesionych do nich zastrzeżeń.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów wydawanych przez Komisarza Wyborczego,
 • Nadzorowanie sposobu wykonania postanowień Komisarza Wyborczego wydawanych po zbadaniu sprawozdania finansowego.

Główne zadania programu:

 1. Odrębne gromadzenie dla poszczególnych rozpoczętych akcji wyborczych danych o komitetach wyborczych i zakresu ich udziału w wyborach.
 2. Ewidencjonowanie wykonania przez komitet wyborczy obowiązku złożenia sprawozdania finansowego.
 3. Gromadzenie informacji o decyzjach dotyczących sprawozdań finansowych wydawanych przez komisarza wyborczego i inne organy (sądy, prokuraturę, urzędy skarbowe).
 4. Weryfikację pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym złożonych sprawozdań finansowych.
 5. Przygotowywanie projektów pism związanych z postanowieniem komisarza wyborczego.
 6. Przygotowanie pism dotyczących dochodzenia należności Skarbu Państwa oraz projektów zawiadomień o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu związanym z finansowaniem kampanii wyborczej.
 7. Przygotowywanie projektów komunikatów komisarza wyborczego dotyczących liczby mieszkańców gmin oraz składania i udostępniania sprawozdań finansowych.
 8. Umożliwienie podziału czynności wykonywanych w systemie na dwa etapy: obligatoryjne i fakultatywne. Etapy obligatoryjne są realizowane w postępowaniu dotyczącym każdego sprawozdania. Poszczególne etapy fakultatywne są otwierane i realizowane w zależności od przebiegu postępowania dotyczącego danego sprawozdania.
 9. Kontrola czasu przeznaczona na realizację poszczególnych etapów postępowania. Dla każdego sprawozdania finansowego program tworzy oś czasu, na którym zaznaczone są istotne dla postępowania zdarzenia, a w szczególności daty upływu ustawowych terminów na wykonanie czynności w tym postępowaniu liczone na podstawie daty wykonania poszczególnych czynności. Program na bieżąco sygnalizuje bezskuteczny upływ terminów postępowania dla każdego z osobna sprawozdania finansowego (np. za pomocą wiadomości wysyłanych na adres poczty elektronicznej).
 10. Generowanie szablonów pism:
 • komunikat komisarza wyborczego o liczbie mieszkańców gmin(y),
 • komunikat komisarza wyborczego o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych,

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email